8 december 2004

Bush op de hielen gezeten door minister Peeters

Bond Beter Leefmilieu zeer verontrust over zwakke beleidsnota leefmilieu.

De Beleidsnota Leefmilieu en Natuur, vandaag voorgesteld door minister Peeters, geeft geen antwoorden op de milieuproblemen en -uitdagingen waar onze samenleving voor wordt geplaatst. Dat is de conclusie van Bond Beter Leefmilieu na een eerste lezing van het document. Leefmilieu lijkt in deze nota te worden herleid tot randvoorwaarde voor de economie. Hiermee wordt de kans gemist op een betere afstemming van ecologie en economie in het kader van Duurzame Ontwikkeling.

Van een vooruitziend natuur- en milieubeleid kan worden verwacht dat het vertrekt vanuit een heldere analyse van de voornaamste ecologische uitdagingen waar onze samenleving voor staat.
Vlaanderen staat er op een aantal terreinen zeer slecht voor. Recente internationale studies leggen daarbij pijnpunten bloot:
- de biodiversiteit in Vlaanderen gaat sterk achteruit. Vele soorten zijn bedreigd met uitsterven; - onze luchtkwaliteit behoort tot de slechtste ter wereld. Vooral ozon en fijn stof ondermijnen de gezondheid;
- de waterkwaliteit in Vlaanderen is de slechtste van Europa; bovendien is de verbetering die in de jaren '90 werd vastgesteld de voorbije jaren stilgevallen.

Ofschoon elk van deze uitdagingen gekend is, worden ze in de beleidsnota van minister Peeters of genegeerd, of wordt er geen strategie tegenover aangekondigd.
Ook over de impact die de klimaatverandering de komende jaren op Vlaanderen zal hebben blijft de nota stom. Nochtans zijn er voldoende aanwijzingen dat wij zullen worden geconfronteerd met meer overstromingen, met meer zomerse periodes van watertekort, met meer overlijdens binnen kwetsbare groepen ten gevolge van toenemende hittegolven.

Bond Beter Leefmilieu is bijzonder verontrust over de afwezigheid van een coherent milieubeleid als antwoord op al deze uitdagingen. Elk uitstel in het streven naar oplossingen vergroot het probleem en jaagt bovendien de kosten de hoogte in. Dit zal niet enkel het milieu schaden, maar is ook nefast voor de staatskas en de economie.

Duurzame Ontwikkeling

Van Minister Peeters kon worden verwacht dat hij economie en ecologie dichter bijeen zou brengen. Dit zou ten andere kaderen in het beleid van Duurzame ontwikkeling, zoals door Minister-president Leterme aangekondigd.

Duurzame ontwikkeling geeft een antwoord op de vraag hoe we - ook voor onze kinderen - een vlotte mobiliteit kunnen verzoenen met gezonde lucht, hoe we een dynamische landbouw kunnen verzoenen met voldoende en zuiver water, hoe we een bloeiende economie kunnen verzoenen met het beheersen van de klimaatveranderingen en de impact op mens en milieu.

Het is dan ook te betreuren dat de beleidsnota een totaal andere weg inslaat. In plaats van te streven naar dialoog en oplossingsgericht denken, maakt deze nota het milieubeleid ondergeschikt aan het economische beleid. Door een harmonische oplossing voor fundamentele maatschappelijk vraagstukken opzij te schuiven.

Eenvoudiger regels, behoud milieudoelstellingen?

Het Vlaams regeerakkoord voorziet in vereenvoudiging van de milieuregelgeving, gekoppeld aan het behoud van de milieudoelstellingen. De beleidsnota besteedt uitgebreid aandacht aan de eerste (en terechte) doelstelling, evenwel zonder duidelijke link naar het behoud van de milieudoelstellingen. BBL waarschuwt ervoor dat dit niet enkel strijdig is met het regeerakkoord, maar dat het uithollen van milieudoelstellingen op zich een uiterst negatieve ontwikkeling is voor een regio en een bevolking die nu reeds onder de zwaarste milieudruk van Europa gebukt gaat.

BBL roept minister Peeters dan ook op om snel werk te maken van een strategie die de genoemde uitdagingen aangaat en onze regio kan losmaken uit de achterste gelederen van het Europese milieupeloton. Een gezond leefmilieu en een gezonde economie kunnen samengaan, maar dan is er ook nood aan een sterk beleid. De zwakke beleidsnota Leefmilieu geeft hierop weinig perspectief.